Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
8 postów 10 komentarzy

Krzysztof Kowalczyk

Krzysztof Kowalczyk - Uczestnik Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW (www.jow.pl).

Kolejna skarga do Sądu Najwyższego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dr Marian Antosz z Lublina złożył skargę do Sądu Najwyższego, wskazując na wady Kodeksu Wyborczego i żądając przesunięcia terminu rozpisanych wyborów.

Po uznanej skardze Komitetu Wyborczego Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu na odmowę zarejestrowania komitetu wyborczego, do Sądu Najwyższego wpłynęło kolejne pismo, tym razem z Lublina:

 
Lublin, dn. 31.08.2011
 
Marian Antosz
zgłoszony przez KWW
Marian Antosz - Kandydat Niezależny
do Senatu RP
tel. kom. 509 026 077
e-mail: synapsa@plaszczyznawyborcza.pl


                                                                            Pierwszy Prezes Sądu
                                                                            Najwyższego
                                                                            Pl. Krasińskich 2/4/6
                                                                            00-951 Warszawa
                                                                            Faks.(22) 530 91 00

Skarga na:

1. Zapis zawarty w obowiązującym Kodeksie wyborczym, który nakłada na Komitet Wyborczy Wyborców (KWW), między innymi, niezależnych kandydatów do Senatu RP, obowiązek zebrania 1000 podpisów osób uprawnionych do głosowania, wymaganych do rejestracji KWW w Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Obowiązek ten nie dotyczy kandydatów do Senatu RP z list partyjnych. Kodeks Wyborczy poprzez faworyzowanie kandydatów partyjnych, w warunkach wprowadzonych jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW), oprócz deprecjonowania dopiero co uchwalonej instytucji, tj. JOW, narusza drastycznie konstytucyjną zasadę równości szans w realizacji biernego prawa wyborczego. Takie działanie rozpoznaje się jako rażące
złamanie Konstytucji RP.
2. Bezzasadne skrócenie kalendarza wyborczego, do tego w okresie urlopowym, a poprzez to spowodowanie drastycznego ograniczenia czasowego (faworyzującego partie polityczne) i zniekształcenia podstawowej części kampanii wyborczej, tj. akcji zbierania podpisów popierających kandydata niezależnego.
3. Fakt "solidarnego" utrzymywania w tajemnicy, do 5.08.2011, przed mediami i społeczeństwem, - przez partie polityczne zasiadające w parlamencie - wymogu zebrania 1000 popierających podpisów niezbędnych do rejestracji KWW niezależnych kandydatów do Senatu RP.

Uzasadnienie
Obowiązujący Kodeks Wyborczy, podobnie jak uprzednio obowiązująca
ordynacja wyborcza jest niedoregulowany, a poprzez to niezgodny z
Konstytucją RP (załącznik 1 - Skarga Mariana Antosza, NOPWIO, z dnia 02
września 2005, w trybie Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Skarga
nieprocedowana z powodu formalnego braku możliwości (!) uzupełnienia
Skargi o pełnomocnictwo prawne (wymóg z okresu PRL !).

Złamanie zasady równości gwarantowanej każdemu obywatelowi przez
Konstytucję RP zawiera się w:
Nałożeniu obowiązku na KWW bezpartyjnego kandydata do Senatu RP zebrania
wymaganych 1000 podpisów popierających rejestrację tego KWW, natomiast
partia polityczna składa wniosek do PKW i natychmiast rozpoczyna
zbieranie podpisów poparcia - nie na Komitet wyborczy tylko wymaganych
do rejestracji kandydata, o ile wcześniej nie rozpoczęła akcji zbierania
podpisów w obrębie swoich struktur, "zaprzyjaźnionych" organizacji,
wspólnot i środowisk, znając wzór Formularz 7 i Listy poparcia do
rejestracji kandydata.

Ponadto, Kodeks Wyborczy nie zawiera żadnych regulacji, które by
obwarowywały i uniemożliwiały wcześniejsze zbieranie podpisów zanim
nastąpi rozpisanie wyborów i określenie kalendarza wyborczego. Dotyczy
to szczególnie partii politycznych posiadających kluby parlamentarne,
których przedstawiciele zasiadający w sejmowej oraz senackiej komisji,
konstruującej Kodeks Wyborczy (mający dostęp do wzoru Formularza 7 oraz
wzoru Listy do zbierania podpisów wymaganych do rejestracji kandydata do
Senatu RP. Kandydat partyjny zyskuje, oprócz faktu dysponowania
strukturami partyjnymi finansowanymi z budżetu, od 8 do 14 dni przewagi
nad kandydatem niezależnym. Ponadto, kandydat niezależny spotyka się z
wyborcą, który często został "zainfekowany" wiedzą, że można poprzeć
podpisem tylko jednego kandydata lub, że podpis poparcia kandydata
niezależnego  - bez względu na jego program - to podpis stracony.
"Niedoinformowanie" (fałszywe informowanie rozumiane jako tzw. walka
polityczna według zasady "cel uświęca środki") w tym względzie jest
"porażające". Brak określenia sankcji za ten rodzaj "walki politycznej"
stanowi kolejną wadę Kodeksu Wyborczego.

Niewydolność funkcjonowania najwyższych organów ustawodawczych władzy
państwowej w RP: uchwalenia przez parlament RP
niezgodnego z Konstytucją RP Kodeksu Wyborczego, który następnie został
podpisany przez prezydenta RP, oraz z kolei niezakwestionowanego w
procesie procedowania skargi PiS-u przez Trybunał Konstytucyjny, doprowadziła
do wprowadzenia w życie niezgodnego z Konstytucją RP oraz
niedoregulowanego aktu legislacyjnego pod nazwą Kodeks Wyborczy.
Pogarsza to wizerunek i prestiż Rzeczypospolitej Polskiej (wystarczająca
jest aktywność, tzw. białego wywiadu), jest to groźne dla poziomu
merytorycznego oraz etyczno - moralnego członków władzy państwowej,
wpływa na dalsze pogłębianie się ostro nasilonego w 2005 roku,
niemerytorycznej i bezzasadnej agresji słownej, określanej o ironio
"dyskursem politycznym". Wynik - dezorientacja i zniechęcenie wyborców,
niska frekwencja wyborcza oraz około 1,7 mln. oddanych nieważnych głosów
podczas głosowania.. Taki stan - w każdym państwie - przekłada się na
postępujące pogarszanie się bytu oraz ograniczanie perspektyw rozwoju
Narodu i Obywateli RP.

Minimalny dostęp do mediów, a przy tym szczątkowe informacje o
kandydacie niezależnym podawane zazwyczaj w dowolnym kontekście, który
zamazuje, a nawet wypacza informację są wynikiem braku doregulowania
ustawy o mediach i prawa prasowego pod kątem demokratycznych norm, praw
człowieka, zresztą nie tylko w okresie kampanii wyborczej.
Nie tworzy to warunków do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego,
lecz prowadzi to do zobojętnienia, a nawet agresji wśród przeciwstawnych
sobie grup wyborców. Utrzymuje się trend postępującej negatywnej
selekcji w strukturach władz, politycy wybierają się spośród siebie samych.

Fakt "solidarnego" utrzymywania w tajemnicy do 5.08.2011 - przez partie
polityczne zasiadające w parlamencie - przed mediami i społeczeństwem -
wymogu 1000 popierających podpisów niezbędnych do rejestracji KWW
niezależnych kandydatów do Senatu RP, ujawnił cechę tych partii -
jednopartyjnej jednomyślności. W załączeniu kopia artykułu
zamieszczonego w Kurierze Lubelskim z 4.08.2011, w którym dziennikarz
pisze, cyt.: "Zanim Marian Antosz będzie formalnie kandydatem, musi
zebrać 2 tys. podpisów poparcia dla swojej osoby." (załącznik 2 -kopia
artykułu).."
Ta sprawa nie ma precedensu w III RP.
Bezzasadne skrócenie kalendarza wyborczego, w obliczu zdezorientowanych,
niedoinformowanych i zniechęconych wyborców, poprzez personalne spory i
kłótnie polityków, , czyni w takich uwarunkowaniach kompletną farsę z
wyborów.
Wypowiedź urzędującego prezydenta RP, że "skrócił okres kampanii
wyborczej żeby się wyborcy bardzo nie zmęczyli", nie wymaga komentarza.
Wybory powszechne są poważnym przedsięwzięciem, dlatego też należy je
poważnie traktować.

Znany publicysta napisał, cyt.: "Polska jest na zakręcie". Publicysta
nie zauważył, że Polska wypada z zakrętu.

Niezależny w Senacie to realna szansa na to, że, między innymi, interes
państwowy będzie ponad partyjnym, ponad prywatą i ponad osobistymi
kłótniami.

Skarga jest wyrazem troski o wątły merytorycznie i nieudolnie
funkcjonujący system władzy państwowej oraz ułomnie uformowany, od lat,
układ partii politycznych, nie tylko tych zasiadających w parlamencie.

Korekta Kodeksu wyborczego, doregulowanie ustawy medialnej oraz prawa
prasowego pod kątem wymogów demokratycznych wyborów parlamentarnych i
prezydenckich wymaga świeżej myśli legislacyjnej.

Koszty ambicjonalne, prestiżowe i finansowe oraz społeczne będą
zdecydowanie większe w przypadku podjęcia działań prawnych, na gruncie
prawa krajowego, jak i międzynarodowego, które doprowadzą do rozpisania
nowego terminu wyborów, i to nie tylko do Senatu RP.

W związku z powyższymi argumentami wnoszona Skarga ma na celu
doprowadzenie, przez Sąd Najwyższy, do uchylenia decyzji urzędującego
prezydenta RP o skróceniu kalendarza wyborczego, do tego przypadającego
w okresie urlopowym, lub wskazania Decydentowi na konieczność
przesunięcia terminu rozpisanych wyborów na dzień 23.10.11. Skoryguje to
skrócony niepotrzebnie kalendarz wyborczy, a tym samym przedłuży okres
przeznaczony na zebranie wymaganej ilości podpisów, zmniejszając ,
wprawdzie i tak w niepełnym stopniu, nierówność szans dotykającą, między
innymi, niezależnych kandydatów do Senatu RP.
Działanie Sądu Najwyższego będzie, jednocześnie, dla większości mediów
potrzebnym sygnałem uświadamiającym, że kandydat, którego KWW został
zarejestrowany, ma prawo, zgodnie z Kodeksem wyborczym, prowadzić
agitację wyborczą, w tym zamieszczać w prasie komunikaty o swoim
programie, chociażby w ramach ogłoszeń płatnych!

Do wiadomości:
1. PKW.
2. Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Lublinie.
Załączniki:
1 , 2 j.w.
3.Skarga (Protest wyborczy) z dnia 30.09.2005
Mariana Antosza, NOPWIO do Prezesa
Sądu Okręgowego w W-wie.
4. Kopia potwierdzenia nadania faksem w/w Skargi.

 

KOMENTARZE

 • Ciekawe co zrobi SN?
  Zwłaszcza ciekawe będzie uzasadnienie.

  Pozdrawiam
 • Autor
  Kodeks wyborczy w Polsce to szokujacy bubel prawny pisany na chybcika i na kolanie. Caly nadaje sie tylko do kosza!

  Przede wszystkim powolywanie SEDZIOW do PKW i OKW jest FUNDAMENTALNYM zaprzeczeniem FUNDAMENTALNYCH zasad demokracji.
  Tola WLADZ w wyborach - NAJWAZNIEJSZYM elemencie demokratycznego panstwa jest ZOORGANIZOWANIE wyborow i finansowanie z naszych pieniedzy - czyt. podatkow.

  Na strazy prawidlowosci i rzetelnosci przeprowadzenia wyborow powinien stac SUWEREN - czyli MY OBYWATELE, WYBORCY, przez naszych PRZEDSTAWICIELI.

  Sedziowie sa WLADZA, zgodnie z zasadami demokracji i tropodzialu wladzy na ustawodawcza - SEJM i SENAT, wykonawcza - rzad i SADOWNICZA - sady i sedziowie.

  Kazda skarga do sadu w zwiazku z naruszeniem kodeksu wyborczego czy dzialan PKW i OKW jest rozpatrywana przez SKARZONYCH ! To jest absurdalna sytuacja.

  Ewentualne zaskarzenie tej ustawy w TK byloby rozpatrywane przez czlonkow PKW. to jest paranoja.

  W Polsce jest quasi -demokracja i symulacja demokracji, sciema - utrzymywana przez takiej jakosci prawo.

  Pozdr
 • @faxe
  PS
  Prosze zajrzec do mnie - o kodeksie wyborczym w Kanadzie.
 • t-rex, Nathanel
  Jeśli rozpatrzy ją jako skargę powyborczą, a teraz odrzuci, to wyjdzie na głupka.
 • @mnich zarazy
  "Jeśli rozpatrzy ją jako skargę powyborczą, a teraz odrzuci, to wyjdzie na głupka."

  Rozpatrzy i odrzuci. I co ciekawe - będzie miał rację.
 • @Nathanel
  To nie jest skarga powyborcza, ale skarga w trybie wyborczym, złożona już po zarejestrowaniu komitetu. Nie ma powodów, by Sąd Najwyższy jej teraz nie rozpatrywał. Oczywiście o odpowiedzi będę informował.

  To nie pierwsza tego typu inicjatywa Mariana Antosza. Od kilkunastu lat mówi on m.in. o potrzebie wprowadzenia dwóch poprawek do konstytucji (początkowo jako korekty do karty AWS). Niestety przy istniejących ograniczeniach PKW nie zarejestrowała go jako kandydata, a jedynie sam komitet wyborczy. Tym niemniej propozycje zmian konstytucyjnych - które już 6 lat temu mimo blokady medialnej spotkały się m.in. z poparciem i uznaniem śp. o. prof. Mieczysława Krąpca - warte są uwagi.

  Poprawka pierwsza do Konstytucji RP ma na celu poszerzenie uprawnień prezydenta, z jednoczesnym zwiększeniem merytorycznej odpowiedzialności prezydenta za proces legislacyjny, tj.:

  1. Zobowiązanie Parlamentu RP do procedowania, w trybie natychmiastowym, każdej prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej.
  Wzmocnienie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej zobowiązywałoby prezydenta do: merytorycznego inspirowania oraz monitorowania prac rządu i parlamentu, na drodze merytorycznego dialogu, natomiast w przypadku braku consensusu w kontrowersyjnych kwestiach ważkich dla dobra Narodu, Obywateli i Państwa Polskiego - podczas Rady Gabinetowej - do przeprowadzenia, w krótkim terminie, publicznej debaty z premierem rządu, transmitowanej w telewizji publicznej na kanale ogólnopolskim.

  Poprawka druga do Konstytucji RP:
  2.- Zobowiązanie wszystkich osób piastujących lub obejmujących urzędy w strukturach władzy państwowej, począwszy od Prezydenta RP, ministrów, parlamentarzystów, europarlamentarzystów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, sądownictwa, prokuratury, NIK, IPN, policji, funkcjonariuszy samorządowych, do złożenia oświadczenia, na prawach przysięgi państwowej, pod rygorem skutków karnych oraz groźby utraty praw publicznych, obywatelskich i utraty praw honorowych, że:
  1. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z ośrodkami obcych służb, w tym wywiadu gospodarczego, włączając wywiad typu korporacyjnego.
  2. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z dawnymi służbami specjalnymi PRL, w tym WSI.
  3. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach, które mogłyby wynikać z ewentualnych zobowiązań pochodzących z okresu działalności opozycyjnej w PRL, w tym mogących wynikać z nieformalnego finansowania działalności opozycyjnej przez nieokreślone źródła finansowania, tak krajowe jak i zagraniczne
  4. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z jakimikolwiek ośrodkami i grupami lobbystycznymi, których działanie byłoby szkodliwe dla Państwa Polskiego Narodu i jego obywateli.
 • @waldemar.m 21:17:33
  Waldemarze.m nie trafiłeś.
  SN ani nie rozpatrzył, ani nie odrzucił; odpowiedział, że istota wniesionej Skargi nie leży we właściwościach Sądu Najwyższego.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY